Zespół

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK                                                  

Kieorwnik Katedry Prahistorii w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Więcej…

Kierownik projektu; analiza traseologiczna wytworów z krzemienia i kości; analiza technologiczna, typologiczna i surowcowa artefaktów kamiennych i kościanych; zarządzanie wykopaliskami, korelacja i interpretacja wyników badań.


prof. dr hab. Krzysztof Cyrek                                                                                   

Profesor w Katedrze Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: konsultacje z zakresu archeologii paleolitu schyłkowego oraz mezolitu. 


prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

Kierownik Katedry Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analiza archeozoologiczna i tafonomiczna artefaktów i ekofaktów z kości oraz naukowy opis wyników badań.


dr hab. Monika Badura, prof. UG

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analiza archeobotaniczna (szczątki makroskopowe) oraz naukowy opis wyników badań.

 


dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK

Kierownik Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analiza gleby, paleopedologia i hydrologia oraz naukowy opis wyników badań.


dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analizy geomorfologiczne i naukowy opis wyników badań.


dr hab. Piotr Chachlikowski, prof. UAM

Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Archeologii UAM w Poznaniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analiza petroarcheologiczna znalezisk kamiennych (niekrzemiennych) wraz z charakterystyką uzyskanych wyników badań.


dr hab. Agnieszka M. Noryśkiewicz

Adiunkt w Katedrze Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analizy palinologiczne i naukowy opis wyników badań.

 


dr Mariusz Bosiak

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMK w Toruniu.

Zadania przewidziane w projekcie: analizy chemiczne i naukowy opis wyników badań.

 


mgr Dorota Bienias

Specjalista w Laboratorium Bioarcheologicznym w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: analizy antrakologiczne i naukowy opis wyników badań.

 


mgr Marcin Sykuła

Doktorant na Wydziale Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu.

Zadania przewidziane w projekcie: analiza przestrzenna z wykorzystaniem urządzeń geodezyjnych i oprogramowania GIS, opis naukowy prowadzonych badań.


mgr Dorota Nowak

Zadania przewidziane w projekcie: rysunki wytworów krzemiennych, digitalizacja dokumentacji wykopowej.

 

 


dr Justyna Orłowska

Adiunkt w Katedrze Prahistorii w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Więcej…

Zadania przewidziane w projekcie: digitalizacja danych, webmaster.

 


Ekipa wykopaliskowa i zadania specjalne 🙂

mgr Magdalena Kozicka (doktorantka w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu),
mgr Justyna Kuriga (doktorantka w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu),
mgr Dorota Nowak
dr Justyna Orłowska (adiunkt w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu),